Taaltrotters Nedersaksisch

Het doel van Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters is het doen ontdekken door jongeren, leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, van de taal, cultuur en geschiedenis van hun Nedersaksische achtergrond, met bijzondere aandacht voor internationale, grensoverschrijdende aspecten. De Nedersaksische regionale talen worden in een groot gebied gesproken, van Groningen tot in Gelderland en in het noordwesten van Duitsland. Ze zijn een belangrijke bindende factor voor de mensen in dit gebied.

Meertaligheid
Het project benadrukt het belang van meertaligheid voor de ontwikkeling van de sociaal-economische positie van jongeren. Een positieve waardering van de eigen achtergrond is belangrijk. De jongeren zullen vooral gaan inzien dat ze trots mogen zijn op hun regionale taal en hun meertaligheid en dat de regionale taal taalkundig gelijkwaardig is aan het Nederlands of Duits en nationale talen als het Engels en Frans, waarop in het taalonderwijs vooral de nadruk ligt. Daar komt bij dat kennis van de ene taal helpt bij het leren van de andere taal. Meertaligheid is dus een groot voordeel voor leerlingen, of het nu om standaardtalen gaat of om regionale talen.

Onderwijsmateriaal
Het bestaande Taaltrottersmateriaal wordt aangepast en uitgebreid met cultureel-historische en sociaal-economische informatie betreffende het Nedersaksisch. In het Oosterlingen-Taalpaspoort en op de website wordt ingegaan op allerlei taalkundige eigenschappen van de verschillende Nedersaksische / Niederdeutsche streektalen, zowel op microniveau – verschillen en overeenkomsten in zegswijzen tussen bijvoorbeeld naburige dorpen – als op macroniveau – plaatsing van de streektalen tegenover het Nederlands, het Duits en andere nationale talen.

Uitwisseling
Het doel is tevens het project aan te laten sluiten bij de actuele tendensen in het onderwijs: interactief, multimediaal en vakoverstijgend. Leerlingen zullen actief contacten leggen met leerlingen uit andere Nedersaksische/Niederdeutsche gebieden om zo hun eigen streektaal in een groter perspectief te plaatsen. Contacten over de grens heen zullen daarbij bijzonder gestimuleerd worden via de bestaande uitwisselingsprogramma’s, zoals o.a. ondersteund door het Europees Platform.

Doelgroepen
Het project is bedoeld voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van de basisvorming in Nederland, en voor de klassen 5 t/m 8 van Hauptschule, Realschule en Gymnasium in Duitsland. Een tweede doelgroep wordt gevormd door leerkrachten, en door leerkrachten in opleiding. De derde doelgroep is de ouders van de leerlingen. Ouderbetrokkenheid zal de waardering voor de thuistaal doen toenemen. De vierde doelgroep bestaat uit wetenschappers, beleidsmakers en andere experts die in aanraking komen met, of werkzaam zijn op het gebied van het Nedersaksisch / Niederdeutsch, in ruime zin.

Gewoon Taoltrotters/Toaltrotters